logo modelshop.sk

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

V prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy, vyplňte a zašlite tento formulár.

Záručné podmienky - REKLAMAČNÝ PORIADOK SIMPO PLUS s.r.o.


VYMEDZENIE POJMOV:

Záručná doba - predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný výrobok, tovar pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o výrobky, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité výrobky, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí výrobku, tovaru v záručnej dobe.

Záručná doba pri predaji nových výrobkov je pre spotrebiteľov 24 mesiacov.

Záručná doba pre kupujúcich nespotrebiteľov je 12 mesiacov.

Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov domácnosti. Spotrebiteľom je aj právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre svoju vlastnú potrebu, pokiaľ vystupuje voči predávajúcemu obdobne ako fyzická osoba. Ostatní kupujúci sú nespotrebitelia.


Záručný list - záruka poskytnutá písomnou formou. Záručný list obsahuje obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné pre uplatnenie záruky.


Začatie plynutia záručnej doby - záručná doba začína plynúť od prevzatiu tovaru kupujúcim. Ak má výrobok uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia výrobku a riadne včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.


PODMIENKY ZÁRUKY:

Záruka sa nevzťahuje na tovar alebo diely s udanou životnosťou, ak táto bola dosiahnutá. Týka sa to napr. žiaroviek, batérií, sklenených a gumených častí, periodicky menených náhradných dielov a pod. Ak je takýto tovar alebo diel nutné vymeniť, záruka sa vzťahuje len na pomernú časť zodpovedajúcu skráteniu životnosti.


Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady, ktoré vznikli:

1. neodborným zásahom a zmenami na zariadení urobenými prevádzkovateľom, alebo treťou osobou

2. nesprávnou obsluhou, alebo prevádzkou zariadenia v rozpore s návodom na obsluhu a zaškolením pri inštalácii zariadenia

3. spôsobom nezlučiteľným s technickými normami, alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR

4. používaním iného ako originálneho, alebo nami schváleného spotrebného materiálu

5. ohňom, bleskom, atmosférickou alebo statickou elektrinou, vodou, vytopením, pádom, mechanickým poškodením vonkajším vplyvom, kolísaním napätia v el. sieti a inými neodvratnými udalosťami

6. v prípade telekomunikačného zariadenia poruchou linky, na ktorú je zariadenie napojené

7. vírusom zavedeným kupujúcim


Záruka sa tiež nevzťahuje na:

1. zariadenie, z ktorého bolo odstránené, zničené alebo odcudzené sériové číslo

2. zariadenie, z ktorého nie je možné odstrániť všetky zákaznícke označenia

3. softvér, vrátane predinštalovaného softvéru

4. profylaktické kontroly a prevádzkovú údržbu zariadení, ktorú na vyžiadanie zabezpečíme ako platenú službu

5. doplnky a príslušenstvo v prípade, že nie sú predmetom reklamácie, ani za žiadne súbory dát, aplikácie nainštalované do reklamovaného výrobku , nie je povinný tieto vymieňať ani zálohovať

6. priame alebo nepriame škody spôsobené stratou dát, ich zničením alebo ich nedostupnosťou


Záruku uplatňuje kupujúci podľa príslušných platných právnych predpisov a podľa záručného listu.

Pri reklamácii výrobku je kupujúci povinný predložiť záručný list, potvrdenie o zaplatení a reklamovaný tovar.

Nároky z vád je potrebné uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú.

O oprávnenosti reklamácie rozhodne poverený zamestnanec ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie.

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

Náklady na bezpečnú prepravu zariadenia do a z prevádzky predávajúceho znáša kupujúci (u kupujúcich nespotrebiteľov).


Mimozáručný servis

Mimozáručný servis zahrňuje dodávku spotrebných materiálov, náhradných dielov, opravu a údržbu zariadenia. Za mimozáručný servis sa považuje aj prevádzková údržba a profylaktická prehliadka vykonaná na zariadení v záručnej lehote. Mimozáručný servis je platená služba.


Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

V zmysle § 24 ods. 1 písm. a) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon“) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov:

Zoznam subjektov nájdete na tejto adrese. http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Obsah košíka

Nákupný košík je prázdny.